Autorizații și certificate

Persoanele fizice și juridice care desfășoară activități de comerț în teritoriul primăriei orașului Sîngerei sînt obligaţi să respecte prevederile Regulamentului de desfăşurare a activităţii de comerț în teritoriul primăriei orașului Sîngerei (în continuare – Regulament)…

Se recomandă persoanelor fizice și juridice care desfășoară activități de comerț în teritoriul primăriei orașului Sîngerei examinarea și studierea Ghidului privind desfășurarea activității de comerț 

  1. Persoanele fizice și juridice sînt în drept să înainteze propuneri de modificare și completare a Regulamentului, cu expedierea acestora în adresa autorităților administrației publice locale din teritoriul primăriei orașului Sîngerei..
  2. Responsabil de  executarea prezentei decizii și respectării prevederilor Regulamentului, se  pune în sarcina specialistului CIPS dna Natalia Staci.
  3. Centrul de Informare și Prestări Servicii va monitoriza modul de aplicare și implementare a prevederilor Regulamentului și va prezenta anual Consiliului orăşenesc Sîngerei  un raport privind desfășurarea activităților de comerț în teritoriul primăriei orașului Sîngerei.

In cadrul CIPS pot fi obtinute urmatoarele servicii:

1. Autorizatia de functionare – amplasare a unitatii de comert si prestari servicii

2. Autorizatia de functionare a unitatii de comert si prestari servicii pentru detinatorii de patenta de intreprinzator, pentru vinzari stradale la sezon.

3. Certificat despre lipsa sau existenta restantelor fata de buget.

4. Certificat privind  lipsa cotei agricole sau a Gospodariei taranesti

5. Adeverinta de teren agricol

6. Eliberarea extraselor din decizii si a copiilor deciziilor Consiliului Orasenesc

7. Adeverinta de schimbare a denumirii de strada

8. Adeverinta privind suportarea cheltuielilor de deces

9. Adevarinta ca solicitantul are copii minori la intretinere

10. Caracteristica de la locul de trai

11. Certificat de urbanism pentru proiectare

12. Cerificat de urbanism informativ

13. Autorizatie de construire

14. Autorizatie de desfiintare

15. Autorizatie de schimbare a destinatiei constructiilor si amenajarilor

16. Autorizatie de plasare a publicitatii exterioare

17. Certificat privind existenta animalelor in gospodarie , productie agricole

18. Eliberarea procurilor pensionarilor altor categorii de populatie

19 Adeverinta pentru notar

20. Adeverinta privind componenta familiei

 

Totodata in cadrul CIPS pot fi efectuate urmatoarele actiuni

– achitarea impozitilor locale, serviciilor comunale, altor plati prin intermediul Terminalului de Plati

– obtinerea altor sericii furnizate de APL (petitii, informare, asistenta sociala)

– accesarea serviciilor oferite de catre autoritatile publice centrale prin intermediul portalului http://servicii.gov.md/

Anexa nr.­­­12

                                                                                                          la decizia consiliului orăşenesc

                                                                                                          nr. ____   din 22 decembrie 2017
                                                                                                                     

 

Nomenclatorul actelor/serviciilor acordate de primărie prin intermediul

Centrului de informare şi prestări servicii

 

 

      Nr.

                              Serviciul

   Taxa

  1.  

  Notificarea activității de comerț

100 lei

        2

Autorizaţia de plasare  a publicităţii exterioare şi a dispozitivelor publicitare

20 lei

       3

Eliberarea extraselor din deciziile consiliului orăşenesc 

20 lei

        4

Adeverinţă f.1, f.2 de intrare în posesie de moştenire (pentru notar)

20 lei

         5

Adeverinţă  privind existenţa animalelor în gospodărie

50 lei

         6

Adeverinţă  privind deţinerea familiilor de albini

50 lei

         7

Adeverinţă de deţinător a terenului agricol pentru creşterea legumelor şi fructelor

50 lei

         8

Adeverinţă de confirmare a deţinerii serelor pentru creşterea plantelor

50 lei

         9

Adeverinţă precum că nu are înregistrată gospodărie ţărănească şi teren agricol (birja muncii)

gratuit

         10

Adeverinţă privind existenţa sau lipsa cotei de teren echivalent

10 lei

         11

Adeverinţă privind deţinerea gospodăriei ţărăneşti

10 lei

         12

Adeverinţă de confirmare a arendei cotelor de teren  (persoane juridice)

100 lei

         13

Certificat de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti (Formular special)

100 lei

         14

Certificat de salariu  din arhiva fostului  colhoz „Miciurin”

10 lei

        15

Certificat de proprietate (pentru notar şi OCT) în caz de deces a proprietarului bunului imobil

50 lei

         16

Certificat de lipsă sau existenţă a datoriilor la bugetul local

10 lei

         17

Adeverinţă de schimbare a denumirii străzii sau numărului  la gospodărie

Gratuit

        18

Adeverinţă privind suportarea cheltuielilor de deces

Gratuit

        19

Adeverinţă de confirmare că  solicitantul are copii minori la întreţinere

10 lei

         20

Adeverinţă  privind componenţa familiei

5 lei

       21

Adeverinţă de confirmare că solicitantul nu este angajat în cîmpul muncii

10 lei

       22

Adeverinţă  pentru loc de frecventare a grădiniţei

10 lei

       23

Adeverinţă de la locul de trai

10 lei

       24

Adeverinţă de întreţinător ( pentru prezentare peste hotarele RM)

50 lei

       25

Adeverinţă de confirmare a dreptului de proprietate asupra imobilului („FEE-NORD”)

10 lei

        26

Caracteristica de la locul de trai (solicitată de către organele de drept)

gratuit

        27

Caracteristica de la locul de trai (solicitată de cetăţeni)

10 lei

        28

Eliberarea procurilor pensionarilor, invalizilor gr. I şi II

Gratuit

        29

Eliberarea procurilor altor categorii de populaţie

10 lei

        30

Certificat de urbanism pentru proiectare/servicii de eliberare a

certificatului de urbanism

 

100 / 20 lei

        31

Certificat de urbanism informativ / servicii de eliberare a certificatului informativ

 

100 / 20 lei

        32

Autorizaţia de schimbare a destinaţiei construcţiilor

50 lei

        33

Autorizaţia de construire/ servicii de eliberare a autorizaţiei de construire persoane fizice

100 / 20 lei

       34

Autorizaţia de construire/ servicii de eliberare a autorizaţiei de construire persoane juridice:

  • Cu suprafaţa de pînă la 1000 m2
  • Cu suprafaţa mai mare de 1000 m2

 

 

500 / 20

2000 / 20

       35

Autorizaţia de desfiinţare/ servicii de eliberare a autorizaţiei de desfiinţare

100 / 20 lei

       36

Procese-verbale de recepţie finală a construcţiilor la darea în exploatare

100 lei

        37

Autorizaţie de iniţiere a procedurii de legalizare a construcţiilor neautorizate (Certificat de urbanism – 50 lei – autorizaţia A C – 100 lei)

150 / 50 lei

        38

Extras din registrul cadastral

10 lei

        39

Eliberarea bonurilor de repartiţie şi a duplicatelor

50 lei

        40

Servicii de copiere (xerox)

1 leu / pagina