TAXA DE CAZARE

Plătitori ai taxei pentru cazare sînt agenţii economici proprietari de hotel sau de alte încăperi oferite cu destinaţie de hotel, amplasate pe teritoriul localităţii, indiferent de forma de organizare juridică de gospodărire.
        Obiectul taxabil este valoarea serviciilor prestate.
        Mărimea taxei de  6 % din valoarea serviciilor prestate.
        Plătitorii taxei pentru cazare prezintă de sine stătător Inspectoratului Fiscal de    Stat darea de seamă pe taxă. Darea de seamă pe taxa pentru se prezintă trimestrial nu mai tîrziu de ultima zi al lunii următoare după trimestrul gestionar. Achitarea taxei la bugetul local se efectuează în termenele stabilite pentru prezentarea dării de seamă.