Anunț !

Primăria orașului Sîngerei anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist pentru reglementarea regimului funciar și cadastru.

 

Cerințe minime obligatorii față de candidat:

 • cetățean al Republicii Moldova;
 • studii superioare la specialitatea cadastru și organizarea teritoriului și a îndeplinit 1 an o funcție corespunzătoare specialității cadastru și organizarea teritoriului; studii superioare juridice;
 • studii superioare juridice;
 • nu are antecedente penale nestinse;
 • nu a împlinit vârsta de 63 ani;
 • este apt de muncă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției.

 

Scopul și sarcinile de bază a funcției :

 • organizarea și efectuarea lucrărilor pentru reglementarea regimului funciar și cadastral pe teritoriul primăriei;
 • evidența registrelor cadastrale al deținătorilor de terenuri ;
 • evidența și reglementarea terenurilor ;
 • elaborarea proiectelor de decizie a Consiliului orășenesc în domeniul respectiv.

 

Acte necesare:

Candidații pentru ocuparea funcției , prezintă Comisiei de concurs în decurs de 20 zile calendaristice începând cu data de 06.01.2021 până la data de 24.01.2021, următoarele documente:

 • formularul de participare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare ;
 • copia carnetului de muncă;
 • certificat medical.

 

Bibliografie :

 • Legea cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public nr.158/2008;
 • Legea privind Codul de conduită a funcționarului public nr.25/2008;
 • Legea privind dezvoltarea regională în Republica Moldova nr.438/2008;
 • Hotărîrea de Guvern nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 • Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală;
 • Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018;
 •  pCodul funciar al Republicii Moldova nr.828/1991;
 • Legea privind gospodăriile țărănești nr.1353/2000;
 • Legea nr.105/2003 privind protecția consumatorilor;
 • Legea privind societățile cu răspundere limitată nr. 135/2007;
 • Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului 1308/1997.

 

Concursul include proba scrisă și interviul.
Actele vor fi depuse pe  adresa : Primăria orașului Sîngerei, str. Independenței 124, biroul juristului.
Informații suplimentare la tel. 067111357.

Imprimare