Strategii, planuri și politici

Strategia de dezvoltare socio-economică, Planul strategic de acțiuni și Profilul de dezvoltare ale orașului Sîngerei sunt părți integrante setului de documente strategice ale orașului care stabilesc situația curentă și perspective de dezvoltare pentru perioada următorilor 7 ani.

Aceste documente complexe au fost elaborate de către membrii Grupurilor de Lucru Sectoriale și ai Consiliului de Coordonare, create la etapa de demarare a planificării strategice. Metodologia de elaborare a acestui document a asigurat caracterul participativ și transparent, prin organizarea de interviuri, chestionare, workshop-uri, focus group-uri, training-uri, grupuri de lucru sectoriale, consultări si audieri publice în fazele esențiale de elaborare, pentru exprimarea nevoilor și aspirațiilor tuturor categoriilor sociale.

Principiile care stau la baza elaborării documentului sunt: (i) promovarea unei guvernări locale eficiente și responsabile; (ii) promovarea unui proces decizional participativ și (iii) promovarea principiilor dezvoltării durabile la nivel local.

Scopul Strategiei de socio-economică este de a determina direcțiile strategice de dezvoltare, viteza și profunzimea acestei dezvoltări, de a eficientiza activitatea autorităților publice locale în managementul localității, de a utiliza cît mai eficient resursele financiare, de a promova localitatea (aspecte unice, irepetabile, competitive), atragerea surselor externe de finanțare (buget de stat, investiții străine, donații, granturi) pentru a implementa proiectele investiționale planificate.

Destinatarii Strategiei sunt locuitorii orașului, autoritățile administrației publice locale, structurile societății civile, instituțiile educaționale, sectorul privat, tinerii, precum și toate persoanele interesate în dezvoltarea durabilă locală.

Prima parte a Strategiei cuprinde Profilul de dezvoltare socio-economică a orașului. Prin conținutul său acest document evidențiază situația curentă de dezvoltare a localității și se referă la diagnosticarea stării actuale a potențialului socio-uman, dezvoltării economice locale, a resurselor naturale, situației demografice, instituțiilor infrastructurii sociale și de afaceri precum și a capacității autorităților publice locale și structurilor societății civile în influențarea procesului de dezvoltare locală. Profilul este structurat pe șapte compartimente: (i) date generale despre localitate; (ii) potențialul natural; (iii) potențialul socio-uman, (iv) economia locală și nivelul de competitivitate regională; (v) infrastructura edilitară; (vi) capacitatea instituțională și finalizează cu Analiza SWOT. Problemele identificate ca urmare a efectuării diagnosticului situației existente au stat la baza elaborării Strategiei de dezvoltare a localității și a Planului strategic de acțiuni.

Strategia 2014 – 2020 este structurată pe cinci compartimente și include: (i) viziunea de dezvoltare; (ii) misiunea comunității și a autorităților publice locale în implementarea Strategiei și a Planului de acțiuni; (iii) valorile strategiei; (iv) planul strategic de acțiuni; (v) etapele de implementare și monitorizarea implementării strategiei.

Planul strategic de acțiuni 2014 – 2016 cuprinde totalitatea acțiunilor orientate spre atingerea obiectivelor specifice, responsabilii de înfăptuirea acțiunilor, perioada de implementare, necesarul de resurse, sursele de finanțare, precum și efectele scontate în urma implementării fiecărei acțiuni.

Strategia_Singerei_FINAL.doc