RAPORTUL

                                   сu privire la aprobarea bugetului orăşenesc pe anul 2020

 

         Proiectul deciziei este elaborat în temeiul prevederilor  art. 14 alin. (2) lit. n) ale Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art. 47 şi, 55 ale Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25.07.2014, art. 20 al Legii nr. 397-XV din 16.10.2003 privind finanţele publice locale, Setului metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministrului finanţelor nr.209 din 24.12.2015 şi are ca scop necesitatea obţinerii actului juridic al consiliului orăşenesc, care reglementează partea financiară a exercitării funcţiilor din competenţa autorităţii publice conform legislaţiei în vigoare, stabilirii volumului veniturilor şi cheltuielilor bugetare.             

        Elaborarea propunerilor de buget la partea de venituri s-a efectuat reieşind din prevederile legislaţiei fiscale în vigoare, ţinînd cont de prevederile Legii cu privire la midificarea unor acte legislative la art.33 al.(1) din Codul Fiscal; deciziei autorităţii publice ce ţine de competenţele proprii în domeniul impozitelor, taxelor şi altor venituri locale;  analiza bazei fiscale separat pe tipuri de impozite, taxe şi alte incasări la buget. Începînd cu 01 ianuarie 2020 cotele defalcătirlor de la impozitul pe venitul persoanelor fizice se modifică pentru bugetele oraşe-reşedinţă – 50% din volumul total colectat pe teritoriul primăriei or.Sîngerei.

        Elaborarea propunerilor de buget la partea de cheltuieli s-a efectuat ţinut cont de actele normative şi legislative, strategiile şi programele care reglementează activitatea primăriei; cadrul normativ care reglementează prestarea serviciilor contra plată, precum şi veniturile colectate de autorităţile/instituţiile bugetare; cheltuielile de personal s-a calculat ţinînd cont de proiectul de modificare a Legii nr.270 din  23.11.2018 „Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”.

 

       Bugetul orăşenesc s-a elaborat luînd ca bază necesitatea asigurării echilibrului bugetar prin intermediul balansării cheltuielilor şi veniturilor, fără excedent sau deficit bugetar.

 

 

                                                                       Veniturile

 

         Prognoza veniturilor s-a efectuat în baza estimării bazei fiscale pe tipuri de impozite, taxe şi alte încasări la buget, prognoza indicilor macroeconomici, indicilor economico-financiari ai agenţilor economici amplasaţi pe teritoriul oraşului, datele Serviciului Fiscal şi Biroului Naţional de Statistică.

 

       Volumul propus a parţii de venituri în bugetul oraşenesc pentru anul 2020 constituie 29750,0 mii lei, inclusiv:

 • Impozit pe venitul persoanelor fizice – 6770,0 mii lei;

 • Impozit funciar – 436,4 mii lei;

 • Impozit pe bunurilor imobiliare – 1005,0 mii lei;

 • Impozit pe proprietate cu caracter ocazional – 11,5 mii lei;

 • Taxe pentru servicii specifice – 2465,5 mii lei;

 • Taxe şi plăţi pentru utilizarea mărfurilor şi pentru practicarea unor genuri de activitate – 300,0

        mii lei;

 • Renta – 216,6 mii lei;

 • Taxe şi plăţi administrative – 11,0 mii lei;

 • Încasări de la prestarea serviciilor cu plată – 1111,0 mii lei;

 • Plata pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public – 99,0 mii lei;

 • Donaţii voluntare pentru cheltuieli curent – 15,0 mii lei;

 • Alte cheltuieli – 2,0 mii lei;

 • Transferuri primite între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I – 17307,0 mii lei, inclusiv:

  a)  cu destinaţie generală în sumă de 1858,9 mii lei, calculate proporţional la suprafaţa şi populaţia oraşului;

  b)  cu destinaţie specială destinate pentru:

 • învăţămîntul preşcolar, în mărime de 13756,0 mii lei;

 • sfera asistenţei sociale, în mărime de 112,4 mii lei;

 • infrastructura drumurilor – 1579,7 mii lei.

   

  Mijloacele bugetare din transferurile cu destinaţie specială nu pot fi utilizate în alte scopuri.

   

         Structura veniturilor bugetului orăşenes pe surse de venituri se prezintă în diagrama nr.1

   

                   

Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I

51.9%

15448.1

 

 

       

 

Transferuri curente primite cu destinaţie generală între bugetul de stat şi bugetele locale de nivelul I

6.2%

1858.9

 

 

Comercializarea mărfurilor şi serviciilor de către instituţiile bugetare

4.1%

1210

 

 

       

 

Impozite şi taxe

37.8%

11233

 

 

       

 

       

 

   

29750

 

 

                     

 

Cheltuielile

 

               Factorul de bază ce caracterizează partea de cheltuieli a bugetului este asigurarea financiară a funcţionării instituţiilor bugetare, ţinînd cont de următoarele:

 

 • cadrul legal şi cadrul normativ prin care sînt reglementate normele de efectuare a cheltuielilor;

 • particularităţile privind activitatea instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar-general finanţate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale;

 • datele Biroului Naţional de Statistică privind numărul populaţiei stabilite conform situaţiei din 01.01.2019;

 • contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale de stat în cuantum de 23% faţă de cheltuielile de remunerare a muncii;

 • primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în cuantum de 4,5% faţă de cheltuielile de remunerare a muncii;

 • normele şi normativele de consum;

 • indexarea tarifelor la energia electrică, gaze naturale şi energia termică;

 • indexarea cheltuielilor pentru mărfuri şi servicii, în legătură cu creşterea preţurilor;

 • necesarul de mijloace pentru cheltuielilor salariale s-a ţinut cont de schemele de încadrare, limitele de personal şi tarificaţiile întocmite pe instituţiile bugetare, în conformitate Hotărîrea Guvernului RM nr.1231 din 12.12.2018, Legea nr. 270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, proiectul de majorări salarialeîncepînd cu 01.01.2020 cu 8%.

   

  Volumul propus a parţii de cheltuieli în bugetul orăşenesc pentru anul 2020 constituie 29750,0  mii

  lei.

      

    Servicii de stat cu destinaţie generală – preconizate cheltuieli în sumă de 4282,5 mii lei, inclusiv resurse colectate de instituţii bugetare – 156,0 mii lei, dintre care:

        Aparatul primarului4182,5 mii lei. Cheltuieli de personal – 2286,0 mii lei sau  54,7%  din alocaţiile prevăzute.

         Pentru buna executare a atribuţiilor în domeniu au fost planificate mijloace financiare:

 • < >

  indemnizaţiile de participare la ședințe a aleșilor (consilierilor) orăşeneşti – 86,6 mii lei;

   

        Pentru întreţinerea şi reparatia drumurilor publice gestionate de Consiliul orăşenesc (din transferuri cu destinaţie specială  pentru infrastructura drumurilor locale în sumă de 1579,7 mii lei şi surse locale în sumă de 1230,5 mii lei), suma totală preconizată – 2810,2 mii lei.

   

        Pentru iluminarea publică (din surse locale), preconizate – 1034,0 mii lei.

   

        Pentru amenajarea oraşului (din surse locale), preconizate – 3551,8 mii lei.

   

           Cultura, sport, tineret culte şi odihnă  – pentru instituţiile culturale şi măsurile din domeniul tineretului şi sportului în bugetul local sunt prevăzute mijloace în sumă de 1657,4 mii lei inclusiv:  

        Biblioteci727,8 mii lei.

        Caminul Cultural – prevăzute alocaţii pentru funcţionare şi întreţinere în sumă de 177,3 mii lei.

      Muzeul  – planificate 204,3 mii lei.

      Echipa de fotbal – preconizate cheltuieli în sumă de 175,0 mii lei.

      Stadionul „Olimpiada-80” – planificate 273,0 mii lei.

     Activităţi culturale – planificate 131,0 mii lei.

     Activităţi pentru tineret –cheltuieli pentru organizarea meselor rotunde şi întruniri cu tinerii din oraş în sumă de 11,0 mii lei.

 

           Învăţămîntul preşcolarcheltuielile pentru funcţionarea instituţiilor atribuite acestei grupe sunt evaluate în volum de 15511,6 mii lei. Finanţarea din bugetul de stat constituie  sumă de 13756,0 mii lei, resurse colectate de instituţii (plata părinţilor pentru alimentaţia copiilor) în sumă de 1050,0 mii lei şi din surse locale 705,6 mii lei pentru 4 instituţii cu un număr de 790 copii.

 

            Protecţie socială – cheltuielile pentru întreţinerea instituţiilor şi măsurilor din domeniul protecţie socială în bugetul local pentru anul 2020 constituie 1102,5 mii lei, inclusiv finanţare de la bugetul de stat 112,4 mii lei, resurse colectate de instituţii bugetare – 1,0 mii lei şi din surse locale în sumă de 989,1 mii lei, dintre care:

  

      Centru de zi copii şi tineri cerinte educationale speciale Singerei990,1 mii lei;

      Mediator comunitar112,4 mii lei.

 

 

   

 

           Contabil-şef                                                                            Eleonora Andriuţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.8

 

 

 

 

 

la decizia consiliului ______

 

 

 

 

din ______ decembrie 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Fondul de salariu pe anul 2020

 

 

 

 

Primăria or.Sîngerei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(mii lei)

nr. d/o

Denumirea instituţiei

Retribuirea muncii

Contribuţii de asigurare socială

Prime de asigurare obligatorie medicală

Fondul salarial

 

 

Cod ECO 211180

Cod ECO  212100

Cod ECO 212210

 

1.

Aparatul primarului

1792,9

412,4

80,7

2286,0

2.

Grădiniţa nr.1 Sîngerei

1711,8

393,7

77,0

2182,5

3.

Grădiniţa  nr.5 Sîngerei

2481,8

570,8

111,7

3164,3

4.

Grădiniţa nr.6 Sîngerei

3195,7

735,0

143,8

4074,5

5.

Grădiniţa s.Vrăneşti

650,4

149,6

29,2

829,2

6.

Grădiniţa nr.1 Sîngerei cantina

85,3

19,6

3,8

108,7

7.

Grădiniţa  nr.5 Sîngerei cantina

148,1

34,1

6,7

188,9

8.

Grădiniţa nr.6 Sîngerei cantina

180,7

41,6

8,1

230,4

9.

Grădiniţa s.Vrăneşti cantina

38,2

8,8

1,7

48,7

10.

Biblioteca nr.1 or.Sîngerei

407,7

93,8

18,3

519,8

11.

Biblioteca s.Vrăneşti

54,8

12,6

2,5

69,9

12.

Muzeul

94,7

21,8

4,3

120,8

13.

Casa de cultură Vrăneşti

112,8

25,9

5,1

143,8

14.

Stadionul "Olimpiada-80"

164,0

37,7

7,4

209,1

15.

Centru de Zi "Credo"

564,3

129,8

25,4

719,5

16.

Mediator comunitar

50,0

11,5

2,3

63,8

 

Total:

11733,2

2698,7

528,0

14959,9

 

Imprimare