Locuință și protecție socială

Servicii și prestații sociale

În  tendinţa generală a Guvernului de eradicare a sărăciei, în anul 2008 a fost lansat programul de transferuri sociale în formă monetară numit „Ajutor social”, care vine în suportul familiilor sărace. La moment acesta are două componente de bază – ajutorul social şi ajutorul pentru  eperioada recea a anului.

 

Comparativ cu alte programe, care acordă prestații nemijlocit unei persoane, Ajutorul Social și Ajutorul pentru perioada rece a anului (APRA) este acordat familiei, deoarece la stabilirea acestora se ia în calcul atît mărimea familiei cât și structura internă a acesteia inclusiv veniturile. Sistemul de acordare a prestației de ajutor social este unul corect şi non-discriminatoriu, care facilitează accesul populației la sistemul de asistență socială.

 

În sensul Legii cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13.06.2008, familia reprezintă două sau mai multe persoane care locuiesc în aceeaşi locuinţă şi se întreţin dintr-un buget comun. Beneficiază de drepturile de familie şi orice persoană adultă care nu face parte dintr-o familie.

 

Solicitant – poate fi unul dintre membrii familiei, cu capacitatea deplină de exerciţiu, sau reprezentantul legal al familiei ce depune cererea de acordare a ajutorului social.

 

Mecanismul ajutorului social/ajutorului pentru perioada rece a anului este construit pe câteva elemente de bază. Pentru a deveni beneficiar de ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului, familia trebuie să:

  • realizeze un venit lunar mai mic decât venitul lunar minim garantat de stat, calculat acestei familii în conformitate cu art. 7 al Legii nr. 133-XVI din 13.06.2008;
  • statutul ocupațional al membrilor adulți ai familiei să fie în conformitate cu art. 5 al Legii cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13 iunie 2008;
  • scorul calculat pentru indicatori ai bunăstării familiei și caracteristicile familiei (conform Anexei nr. 5 la Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1167 din 16.10.2008) să fie mai mic sau egal cu 80 (stabilit în Regulament).

 

Doar în cazul îndeplinirii cumulative a acestor condiţii de calificare, gospodăriei i se vor calcula prestaţiile de ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului. Cuantumul lunar al ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între venitul lunar minim garantat al familiei şi venitul global al acesteia.

 

Ajutorul pentru perioada rece a anului este o plată lunară fixă, în bani, acordată familiei defavorizate pentru lunile ianuarie-martie şi noiembrie-decembrie. În prezent cuantumul acesteia constituie 315 lei/lunar.

 

Pentru determinarea cuantumului ajutorului social în conformitate cu Legea cu privire la ajutorul social, a fost stabilit nivelul venitului lunar minim în mărime de 900 lei începînd cu 1 octombrie 2015. Este necesar de ținut cont de faptul, că pentru acordarea dreptului la ajutor pentru perioada rece a anului la calcularea cuantumului venitului lunar minim garantat al familiei se reiese din venitul lunar minim garantat majorat cu 1,6 (de la 01.04.2015 acesta constituie 900 lei *1,6 = 1440 lei). Ajutorul social/ajutorul pentru perioada rece a anului sunt stabilite de către direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.

 

Cum putem beneficia de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului?

 

Pentru a beneficia de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului se depune cerere la Direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei din localitate. Astfel, prin aceeași cerere se examinează posibilitatea acordării dreptului la ambele prestații.

 

Cererea pentru acordarea ajutorului social, însoţită de actele confirmative, se depune reprezentantului direcției/secției asistență socială și protecție a familiei (D/SASPF) (asistentului social) din localitatea unde familia solicitantă îşi are reşedinţa curentă, pentru a fi transmisă D/SASPF.

 

Cererea, prezentată cu toate actele confirmative necesare, se acceptă şi se înregistrează de către reprezentantul D/SASPF într-un registru special. Solicitantului i se eliberează o recipisă de primire a cererii, indicîndu-se data şi numărul de înregistrare. În cazul în care nu au fost prezentate toate actele confirmative necesare, cererea nu se acceptă. Solicitantul ajutorului social/APRA este obligat să prezinte informaţii complete şi veridice, înaintînd actele justificative respective.

 

Menționăm, că ajutorul social se acordă începînd cu luna în care cererea de acordare a ajutorului social a fost înregistrată la direcţia/secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei. Decizia despre acordarea sau neacordarea ajutorului social şi a ajutorului pentru perioada rece a anului este adoptată de către şeful direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei, în termen de 15 zile lucrătoare din data depunerii cererii, prin emiterea unui ordin.

 

Actele normative de bază care reglementează acordarea ajutorului social și ajutorului social în perioada rece a anului:

– Legea cu privire la ajutorul social nr. 133-XVI din 13.06.2008;

– Hotărîrea Guvernului nr. 1167 din 16 octombrie 2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social;

– Legea bugetului de stat;

– Hotărîrea Guvernului nr. 514 din 10.05.2007 privind aprobarea unor acte normative;

– Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cu privire la aprobarea Normativelor veniturilor nete, pe anul corespunzător ș.a.. Inspecția socială.

 

Suplimentar, informăm că la data de 28 octombrie 2011, a fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 802 cu privire la instituirea Inspecţiei Sociale, prin care în subordinea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei a fost instituită Inspecţia Socială. Inspecţia are misiunea inspectării modului de aplicare corectă şi unitară a legilor şi a altor acte normative care reglementează acordarea ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului şi serviciilor sociale. Întru examinarea corectitudinii implementării legislației cu privire la ajutor social într-un caz concret solicitanții pot să se adreseze la Primăria or. Sîngerei (str. Independenței 124 )