Î.M. S.A. ”Apa-Canal”

Întreprinderea este înregistrată la Camera Înregistrării de Stat la data de 04.12.1997, cu numarul de înregistrare 1003602150994, pri divizarea întreprinderiii Direcția de Producție a Gospodăriei Comunale și Locuinței or. Sîngerei conform Ordinului Ministerului Dezvoltării Teritoriului, Construcțiilor și Gospodăriei Comunale al Republiciii Moldova nr.112 din 10.10.1997. Conform Hotărîrei Guvernului Republicii Moldova nr. 530 din 06.06.2020 despre restructurarea gospodăriei de apeduct și canalizare, Întreprinderea de Stat DP ” Apă-Canal” se reorganizează prin transformarea în Întreprindere Municipală DP ” Apă-Canal” Sîngerei care se subordonează Consiliului Orășenesc Săngerei. Întreprinderea Municipală Direcția de Producție ” Apă- Canal” Sîngerei este succesor în drepturi și obligațiuni a Întreprinderii de Stat Direcția de Producție ” Apă-Canal” Sîngerei.

   Denumirea : Întreprinderea Municipală Direcția De Producție ” Apă-Canal” Sîngerei ( Î.M.DP ” Apă-Canal ” Sîngerei) (în continuare- Întreprindere.)

 1. Sediul Întreprinderii :or.Sîngerei str. Independenței 10
 2. Întreărinderea este creată în temeiul Deciziei Consiliului Orășenesc Sîngerei nr. 2/9 din 16.03. 2005
 3. Fondator al Întreprinderii este Consiliul Oășenesc  Sîngerei, cu sediul  or. Sîngerei str. Independeții 124 ( în continuare – fondator)
 4. Activitatea Întreprinderii este reglementată de Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002,Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat  și interprinderea municipală,Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, de acte normative și de statut.
 5. Întreprinderea se înregistrează la Agenția Servicii Publice conform Legii nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.
 6. Întreprinderea dobîndește dreptul de persoană juridică din momentul înregistrării în Registrul de stat al persoanelor juridice.
 7. Întrepriderea  își desfășoară activitatea sub o anumită denumire, care include cuvintele  ” întrerprindere municipală ” sau abreviere ”Î.M.”și se individualizează prin numărul de identificare de stat (IDNO).Pe blancheta cu antet se indică denumirea, sediul și numărul de identificare de stat.
 8. Întreprinderea poate încheia contracte în numele său, își poate asuma obligații,poate fi reclamant sau pîrît în instanțele judecătorești .
 9. Întreprinderea este în drept, cu notificarea fondatorului, să deschidă conturi bancare pe teritoriu Republicii Moldova și în străinătate, iar cu acordul fondatorului,să instituie filiale, reprezentanțe și să participe la constituirea asociațiilor și a concernelor.
 10. Întreprinderea nu poate fi fondator al societății comerciale.

 

Principalele genuri de activitate ale Întreprinderii:

 1. 3600- Captarea, tratarea și distribuția apei;
 2. 3700-Colectarea și epurarea apelor uzate;
 3. 4322- Lucări de instalații tehnico- sanitare ( sisteme de alimentare cu apă și canalizare);
 4. 4399- Alte lucrări speciale de construcție;
 5. 4674- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare ;
 6. 4941 – Transportul reziduurilor și deșeurilor;
 7. 7712 Activități de încredere a camioanelor;
 8. 6820- Închirierea și exploatarea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Întreprinderea este persoană juridică care desfășoară activitate de întreprinzător în baza bunurilor proprietate a unității administrativ- teritoriale transmise ei  în administrare și/sau ca aport în capitalul social și în baza proprietății obținute de aceasta în rezultatul activitîții econimico-finaciare.

Datele de contact

Director Hmeli Valeriu date de contact 060071251

Contabil sef Tiron Zinaida date de contact 0262 81-2-42

Economist Bologan Svetlana date de contact 026281-4-41

Secția evidență consumatorului  Cibotaru Angela date de contact 0262 2-22-06

Dispeciratul serviciului de urgență date de contact 0262 2-44-23