CE ESTE CONSILIUL LOCAL?

Consiliul Local – este o autoritate administrativă autonomă deliberativă, este compus din primar și consilieri aleși în condițiile legii pe o perioadă de 4 ani. Consiliul Local se întrunește în ședințe ordinare și, ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare. IŽn intervalul dintre ședințe, Consiliul îsi desfășoară activitatea prin comisiile de specialitate, care propun, prin rapoarte, admiterea sau respingerea proiectelor de hotărâri sau a altor acte prezentate consiliului.       

   Este compus din mai multi consilieri,direct proportional cu numarul de locuitori din unitatea teritoriala respectiva,care : aproba regulamentul de functionare a Consiliului,avizeaza studii,prognoze si programe de dezvoltare economico-socila,de organizare si amenajare a teritoriului,aproba bugetul local,contribuie la asigurarea ordinii publice…etc.

Consilierii locali sint persoanele responsabile de formularea politicilor publice locale.

Legalitatea implicarii administratiei publice locale din R.M. in formularea politicilor publice este asigurata de un set intreg de legi. In conformitate cu art 14 al Legii privind adinistratia publica locala, Consiliul local are drept de initiativa si decide, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor ce tin de competenta altor autoritati publice. Asfel, in temeiul acestui art. si al art. 4 din Legea privind descentralizarea administrativ, consiliul local poate elabora politici de diferit ordin si domeniu.

 

          Grup depolitici                          Domenii
      Politici de infrastructura

    Planificarea urbana, gestionarea spatiilor verzi de interes local, distribuirea apei potable, construirea si intretinerea                sistemelor si canalizarea, iluminarea stradala

 , drumurile si podurile publice, amenajarea si intretinrea cimitirelor.

   Constructia, gestionarea, intretinerea si echiparea institutiilor prescolare si extrascolare.

   Constructia, gestionarea retelelor de distribuirea gazelor si energiei termice.

   Destinatia terenurilor proprietate a orasului.