ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri

[Formatul documentului nu va fi modificat]

 

 

 1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria or.Sîngerei
 2. IDNO: 1007601002223
 3. Tip procedură achiziție: COP
 4. Obiectul achiziției: Asfaltarea unei porţiuni de trotuar str.Independenţei intersecţie cu străzile Bălţului – Prieteniei or.Sîngerei
 5. Cod CPV: 45233222-1
 6. Data publicării anunțului de intenție: ____________________________________________

 

Acest(ă) anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziţionării lucrărilor de asfaltare a unei porţiuni de trotuar str.Independenţei intersecţie cu străzile Bălţului – Prieteniei, or.Sîngerei

[obiectul achiziţiei]

conform necesităţilor     _Primăriei or.Sîngerei__________________________________________

 [denumirea autorităţii contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2017.

 

 1. Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici: bugetul local______________________
 2. Modalităţi de plată:  prin transfer conform facturilor fiscale şi actului de îndeplinire a lucrărilor

           

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

 

Nr. d/o

Cod CPV

Denumirea lucrărilor solicitate

Unitatea de măsură

Cantitatea

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

1

45233222-1

Asfaltarea unei porţiuni de trotuar str.Independenţei intersecţie cu străzile Bălţului – Prieteniei, or.Sîngerei

lot

1

Conform caietului de sarcini

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.
 2. Tipul contractului: De antrepriză.
 3. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): [indicaţi numărul de luni] _10 zile___
 4. Termenul de valabilitate a contractului (luni): [indicaţi numărul de luni] 6 luni
 5.  Locul executării lucrărilor:  or.Sîngerei, str.Independenţei
 1. Modalitatea de efectuare a evaluării: cel mai mic preţ
 2. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: cel mai mic preţ

_______________________________________________________________________________

 1. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico – economic, precum şi ponderile lor:
 1. ________________________________________________________________________
 2. ________________________________________________________________________
 3. ________________________________________________________________________
 1. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu): [indicaţi]________________________________________________________________________
 2. Documentele/cerinţele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinţei:

Obligativitatea

1.

Formularul ofertei

(formular 3, 5, 7)

Original, semnat, ştampilat

da

2.

Certificat de înregistrare

Copie, semnată, ştampilată

da

3.

Licenţa în domeniu şi anexa

Copie, semnată, ştampilată

da

4.

Formularul informativ despre ofertant

Copie, semnată, ştampilată

da

5.

Certificat privind datoriile la buget

Copie, semnată, ştampilată

da

6.

Ultimul raport statistic nr.5-C

Copie, semnată, ştampilată

da

7.

Declaraţie privind experienţa similară

Original, semnat, ştampilat

da

8.

Declaraţie privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului

 

Original, semnat, ştampilat

 

da

9.

Declaraţie privind dotările tehnice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

 

Original, semnat, ştampilat

 

da

10.

Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii

Copie, semnată, ştampilată

nu

11.

Informaţie privind asocierea

Original, semnat, ştampilat

nu

12.

Lista subcontractanţilor şi partea/părţile din contract care sînt îndeplinite de către aceştea

 

Original, semnat, ştampilat

 

nu

 

 1. Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:
 1. Denumirea autorităţii contractante: Primăria or.Sîngerei
 2. Adresa: or.Sîngerei, str.Independenţei, 124
 3. Tel:  (262) 2 64 91
 4. Fax: (262) 2 24 80
 5. E-mail: primaria.singerei@mail.ru
 6. Numele şi funcţia persoanei responsabile: Popescu Oleg, tel. 026226491

Setul de documente poate fi obținut la aceeaşi adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact şi numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: primaria.singerei@mail.ru

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

 

 1. Întocmirea ofertelor:  Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat şi ştampilat, urmează a fi prezentate:

 

 1. Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:
 • pînă la: [ora exactă]  10:00
 • pe: [data]   20.06.2017
 1. Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorităţii contractante şi locul concret de depunere a ofertelor]  Primăria or.Sîngerei, str.Independenţei, 124

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

 1. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.
 2. Termenul de valabilitate a ofertelor:  30 zile__________________________
 3. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate: _____________________________
 4. Garanția pentru ofertă: [se completează doar în cazurile în care se cere sau se indică „Nu se cere”]

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de ____%. în formă de:  nu se cere

 • Garanție bancară sau
 • Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizaţiei], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr._________ din _______________”, conform următoarelor detalii:  nu se cere

(a) beneficiarul plăţii [indicaţi];

(b) datele bancare [indicaţi];

(c) codul fiscal [indicaţi];

(d) contul de decontare [indicaţi];

(e) contul trezorerial [indicaţi];

(f) contul bancar [indicaţi];

(g) trezoreria teritorială [indicaţi].

 1. Garanţia de bună execuţie a contractului: [suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat]: _________%. [se completează doar în cazurile în care în care  se cere sau se indică „Nu se cere”] nu se cere

 

 1. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul: [indicaţi una din formele de mai jos]  nu se cere
 1. Nu se cere.
 2. Societate pe acţiuni
 3. Societate cu răspundere limitată
 4. Altele ____________________________________________________________________
 1. Denumirea şi adresa organismului competent de soluționare a contestaţiilor: Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

 

 1. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.

 

 1. Valoarea estimată a achiziţiei,  fără TVA, lei: 178900,00 lei

 

 

 

 

Conducătorul grupului de lucru:  Braşovschi Gheorghe   ________________      L.Ș.

 

 

Ex. Popescu Oleg

Tel. 026226491

Imprimare