Primăria orașului  Sîngerei anunţă repetat concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de contabil șef.

Scopul general al funcţiei:

Evidenţa contabilă trebuie să asigure un control sistematic asupra desfăşurării executării

devizelor de cheltuieli, stării decontărilor, asupra înregistrării resurselor băneşti şi valorilor materiale.

Contabilul-şef dirijează organizarea evidenţei contabile şi controlul asupra încasării

veniturilor, executării devizelor de cheltuieli ale instituţiilor întreţinute din bugetul local şi asupra întocmirii dărilor de seamă privind executarea bugetul

Sarcinile de bază:

 1. Exercitarea controlului asupra încasării depline şi oportune a veniturilor prevăzute în

buget, precum şi asupra utilizării corecte şi rentabile a mijloacelor băneşti în conformitate cu alocaţiile preconizate în buget, ţinînd cont de modificările operate în modul stabilit;

 1. 2. Asigurarea inventarierii bunurilor din domeniul public şi privat al oraşului, controlul asupra integrităţii şi utilizării corecte a lor;
 2. 3. Participarea la elaborarea şi aprobarea bugetului local;
 3. 4. Organizarea şi dirijarea activităţii contabilităţii centralizate în conformitate cu

prevederile Legii contabilităţii, Normelor metodologice, aprobate de Ministerul finanțelor

 

Condiţiile de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • în ultimii 3 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • studii superioare, medii speciale în domeniu contabilității;
 • cel puțin 2 ani experiență profesională în domeniu;
 • cunoştinţe de utilizare a computerului (Microsoft Word, Excel, Internet și alte programe);

Aptitudini: de obiectivitate, spirit de inițativă, disciplină în muncă, lucru cu informația

capacitatea de a comunica verbal și în scris,să expună clar și concis informațiile.

Atitudini: respect faţă de oameni, profesionalism, responsabilitate, corectitudine,

imparţialitate, comunicare eficientă.

Persoanele interesate vor depune personal Dosarul de concurs, care conţine:

 1. a) formularul de participare;
 2. b) copia buletinului de identitate;
 3. c) copiile diplomelor de studii;
 4. d) copia carnetului de muncă;
 5. e) cazierul judiciar sau declarație pe proprie răspundere;

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu

documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Dosarul la concurs poate fi depus  începînd cu  data de 15 februarie  2021

pe adresa: or. Sîngerei, str. Independenței,124.

Data limită pînă la care poate fi depus dosarul de concurs : 15 zile calendaristice de la data plasării anunţului. (pînă pe data de 2 martie  2021).

Persoana de contact: Afanasiev Galina, jurist  tel. 0-262-2-13-44.

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuție vacante de contabil șef

– Constituţia Republicii Moldova

– Codul fiscal

– Legea nr.397-XV din 16 octombrie 2003 privind finanţele publice locale

– Legea nr.181 din 25 iulie 2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar -fiscale

– Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007

– Legea 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar

– Hotărârea Guvernului 1231 din 12.12.2018 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii 270/2018 .

– Planul de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind

evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin ordinul Ministrului finaţelor nr.216 din 28 decembrie 2015

– Legea nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

– Legea nr.25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public.

– Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală

– Legea nr.435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă

– Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-teritorială

 

Imprimare