REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL SÎNGEREI

PRIMARUL ORAŞULUI SÎNGEREI

 

DISPOZIŢIA   nr. 47

 

14.05.2020                                                                                                   or.Sîngerei

Cu privire la măsurările de combatere

și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia

( Ambrosia artemisifolie).

 

             Întru implimentarea unor acțiuni de prevenire, combatere, distrugere, diminuarea pericolului cauzat de apariția buruienii Ambrosia artemisifolie, cît și impactul negativ al buruienii ce se răsfrînge asupra sănătății umane, în temeiul Hotărîrii Guvernului nr.967 din 03.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambroziei (Ambrosia artemisifolie) și a planului de acțiuni privind combaterea și prevenirea răspîndirii buruienii ambrozia pentru anii 2019-2024, în temeiul art.29 alin. (2) din Legea privind administrația publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, DISPUN:

 

 1. Se atenționează agenții economici, responsabili de gestionarea terenurilor, despre obligația de desfășurare a lucrărilor de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia.

 2. Agenții economici vor aplica măsuri de combatere și distrugere a buruienii ambrozia prin: discuire, cosire, prășire, smulgere, tratare cu produse de uz filosanitar al terenurilor sau alte lucrări denimicire.

 3. Nerespectarea de către subiecții responsabili de gestionarea terenurilor a regulilor de combatere și prevenirea răspîndirii buruienii ambroziaconstituie contravenție și se sancționează cu amendă conform art.117 și 405 din Codul Contravențional al Republicii Moldova nr.218/2008.

 4. Se pune în sarcina dnei N. Staci- specialist, să aducă la cunoștința agenților economici din teritoriu prin semnătură prezenta dispoziție.

 5. Controlul executării prezentei dispoziții se pune în sarcina dlui A. Cucoș, viceprimar.

   

   

   

   

  Primarul or. Sîngerei                                                                      Arcadie COVALIOV

   

   

   

Imprimare