Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică

Hotărîre  nr. 12 din 25 mai 2020

În conformitate cu art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice și Hotărîrea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind declararea stării de urgență în sănătate publică, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,

HOTĂRĂŞTE:

 

1. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, vor asigura, revizuirea

tuturor hotărîrilor / dispozițiilor aprobate, aducîndu-le în concordanță cu Hotărîrile

Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică a Republicii Moldova.

2. Punctul 12 din Hotărîrea nr. 11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale

Extraordinare de Sănătate publică:

2.1. subpunctul 12.5. va avea următorul cuprins „12.5. persoane în tranzit,

inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării

va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;”;

2.2. se completează cu subpunctele 12.6-12.8 cu următorul cuprins:

„12.6. persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv

însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

12.7. lucrătorii transfrontalieri;

12.8. conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care

efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile

garniturilor de tren.”.

3. Punctul 14 din Hotărîrea nr.11 din 15 mai 2020 a Comisiei Naţionale

Extraordinare de Sănătate Publică va avea următorul cuprins:

„14. Exceptie de la prevederile pct.13, în cazul în care nu prezintă semne clinice

de infecție respiratorie sau stare febrilă, nu sunt obligați să respecte regimul de

autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate, se stabilește

pentru următoarele categorii de persoane:

14.1. conducători auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care

efectuează transportarea mărfurilor, echipajele aeronavelor/navelor şi brigăzile

garniturilor de tren;

14.2. persoane care călătoresc din motive de sănătate sau umanitar, inclusiv

însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

14.3. elevii/studenții, înmatriculați în unitățile/instituțiile de învățămînt de peste

hotarele țării noastre, care au de susținut probe sau examene la încheierea ciclurilor de învățămînt gimnazial/liceal/învățămînt superior;

14.4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză,

14.4. persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză,

permis de şedere sau un alt document confirmativ;

14.5. lucrătorii transfrontalieri;

14.6. membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în

Republica Moldova, ai organizaţiilor/misiunilor internaţionale, precum şi membrii

familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

14.7. persoane în tranzit.”.

4. Reluarea graduală, din data semnării a Ordinelor comune ale Inspectoratului

General al Poliției de Frontieră și Serviciului Vamal, a activității punctelor de trecere

a frontierei de stat, ținînd cont de relansarea treptată a transportului de persoane și

mărfuri în trafic internațional; de restricțiile privind accesul cetățenilor străini în

Republica Moldova; de regimul de autoizolare a persoanelor ce intră pe teritoriul

Republicii Moldova și de restricțiile privind accesul cetățenilor Republicii Moldova în statele corespondente.

5. Reluarea, începînd cu data de 26 mai 2020, a activităților de transport feroviar

și rutier de persoane în trafic internațional cu respectarea strictă a următoarelor măsuri

de prevenire și control a infecției COVID–19:

5.1. asigurarea protecției personalului care efectuează cursele de transport, prin:

(i) echipament de protecție (măști, mănuși); (ii) dezinfectanți (pentru mîini și

suprafețe); (iii) triajul zilnic la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătății)

al personalului angajat;

5.2. ajustarea orarului de călătorie și a numărului de unități de transport pentru

evitarea aglomerărilor de persoane;

5.3. automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de

muncă, cu informarea angajatorului;

5.4. limitarea numărului de persoane în transportul feroviar și rutier în trafic

internațional, proporțional numărului de scaune disponibile în mijlocul de transport;

5.5. purtarea obligatorie a măștilor de protecție de către pasageri;

5.6. verificarea de către operatorii de transport a temperaturii pasagerilor la

îmbarcarea la cursele de transport rutier sau feroviar de persoane în trafic internațional, care nu trebuie să depășească 370 gradeCelsius;

5.7. dezinfectarea suprafețelor din salon și verificarea temperaturii pasagerilor

în cadrul operațiunii de transport rutier de persoane, inclusiv după fiecare tură/cursă

efectuată, la stația terminus.

6. Reluarea, începînd cu data de 01 iunie 2020, a activităţii pieţelor din or.

Chișinău și or. Bălți.

7. Activitatea piețelor comerciale pe întreg teritoriul Republicii Moldova se va

realiza în conformitate cu Instrucțiunea cu privire la măsurile de prevenire a infecției

COVID-19 în cadrul piețelor comerciale, conform Anexei nr. 1.

8. Reluarea, începînd cu data de 15 iunie 2020, a activității unităților de

alimentație publică, cu respectarea Instrucțiunii privind prevenirea infecției COVID

19 în activitatea instituțiilor de alimentație publică, conform Anexei nr. 2.

9. Reluarea, începînd cu data de 15 iunie 2020 a activității sălilor de sport și

fitness, fără vestiar, baie, piscină, cu respectarea strictă a următoarelor măsuri de

sănătate publică:

9.1. respectarea distanței fizice;

9.1. limitarea numărului de persoane pentru o ședință de antrenament;

9.2. amplasarea echipamentului sportiv respectînd distanța de 2 metri între ele;

9.3. asigurarea personalului cu echipament de protecție;

9.5. asigurarea cu soluții dezinfectante la intrare și monitorizarea respectării

igienei mîinilor;

9.6. asigurarea dezinfecției echipamentului sportiv după fiecare

antrenament/ședință, cu utilizarea lavetelor de unică folosință, cu substanțe

dezinfectante pentru igienizare.

10. Reluarea, începînd cu data de 01 iunie, a activității bibliotecilor și muzeelor,

fără organizarea evenimentelor culturale în masă, asigurînd respectarea următoarelor

măsuri:

10.1. respectarea distanței fizice;

10.2. limitarea numărului de persoane;

10.3. amplasarea locurilor de lectură respectînd distanța de 2 metri între ele;

10.4. asigurarea personalului cu echipament de protecție;

10.5. verificarea temperaturii fiecărui vizitator la intrare;

10.5. asigurarea cu soluții dezinfectante la intrare;

10.6. asigurarea aerisirii și dezinfecției suprafețelor la fiecare 2 ore.

11. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției

COVID–19, măsurile restrictive vor fi revizuite.

12. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărîre

constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere

contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

13. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe

pagina oficială a Guvernului.

Președinte al Comisiei,                                                 Prim-ministru Ion CHICU

 

Vicepreședinte al Comisiei,

ministru al sănătății, muncii

și protecției sociale                                                          Viorica DUMBRĂVEANU

Imprimare