REPUBLICA MOLDOVA

RAIONUL SÎNGEREI

PRIMARUL ORAŞULUI SÎNGEREI

 

DISPOZIŢIA   nr.206

 

13.12.2019                                                                                                                or.Sângerei

Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a consiliului orăşenesc Sîngerei.

 

În temeiul Legii privind administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.12.2006, art.16 , art.32 și 34,  DISPUN:

 

 1. A convoca şedinţa ordinară a Consiliului orăşenesc Sîngerei pe data de 20.12.2019, la ora14.00,în sala de şedinţe a primăriei (et.4),

                                                    cu ORDINEA DE ZI:

   

  1. Cu privire la atribuirea mandatelor de consilier în Consiliul orășenesc Sîngerei, raionul Sîngerei.Raportor: Baciu Lucia, secretarul Consiliului orășenesc.

  2. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în prima lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef

  3. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei orașului Sîngerei pentru anul 2020 în a doua lectură. Raportor:E.Andriuță, contabil-șef

  4. Cu privire la stabilirea cotelor impozitului pe bunurile imobiliare și impozitul funciar pentru anul 2020 pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei. Raportor: E.Andriuță-contabil -șef,coraportor: S.Daraban-specialist.

  5. Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a taxelor locale pentru anul 2020 pe teritoriul Primăriei orașului Sîngerei.Raportor: E.Andriuță- contabil-șef, coraportor: S.Daraban-specialist

  6. Cu privire la preluarea la balanța Primăriri orașului Sîngerei cu titlu gratuit a cheltuielilor efectuate la reparația drumurilor prin Programul „Drumuri bune”. Raportor: E.Andriuță- contabil-șef.

  7. Cu privire la acceptarea preluării cu titlu gratuit a cheltuielilor de reparație capitală a activelor. Raportor: E.Andriuță- contabil-șef.

  8. Cu privire la acordarea ajutorului material unic.Raportor:E.Andriuță, contabil-șef.

  9. Cu privire la transmiterea în gestiune economică ÎM DP „Apă-Canal” a rețelelor de apă în limita str.Independenței, or.Sîngerei.Raportor:E.Andriuță, contabil-șef.

  10. Cu privire la scutirea de plata impozitului pe bunurile imobiliare. Raportor: E.Cucoș, perceptor fiscal

  11. Cu privire la privatizarea unor loturi pomicole.Raportor:I.Borș, specialist.

  12. Cu privire la vînzarea-cumpărarea terenului aferent obiectelorprivate.Raportor: I.Borș, specialist.

  13. Cu privire la aprobarea planului geometric în urma actualizării sectorului de teren cu nr.cadastral 740140152, amplasat în intravilanul or.Sîngerei, r-ul Sîngerei. Raportor: I.Borș, specialist.

  14. Cu privire la aprobarea materialelor de delimitare a terenurilor proprietatepublică și înregistrarea lor la Serviciul Cadastral Teritorial Sîngerei al IP„Agenția Servicii Publice”. Raportor: I.Borș, specialist.

  15. Privind modificarea deciziei nr.1/18 din 15.03.2019 „Cu privire la atribuirea în locațiune prin superficiu a unui lot de pămînt(bun imobil) pentru construcția a trei corturi de tenis. Raportor: I.Borș, specialist.Coraportor:G.Afanasiev, jurist.

  16. Cu privire la transmiterea în proprietate privată a lotului de pămînt de pe lîngă casa individuală de locuit. Raportor: I.Borș, specialist.

  17. Cu privire la confirmarea legalității deciziei nr.4/16 din 24.08.2016. Raportor:G.Afanasiev, jurist

  18. Cu privire la aprobarea rezultatelor licitației „cu strigare” din 12.04.2019. Coraportor:G.Afanasiev, jurist

  19. Cu privire la modificarea și completarea Deciziei nr.3/2 din 21.06.201 „Privind aprobarea tarifelorpentru serviciul public dealimentare cu apă potabilă, canalizare și de epurare a apelor uzate furnizate de ÎMDP,,Apă-Canal” Sîngerei”. Raportor: A.Popa, directorul ÎM „Piața Conercială Sîngerei”

  20. Cu privire la alocarea cu tutlu gratuit cîte un metru/sternlemn de foc familiilor socialment- vulnerabile. Raportor: A.Cucoș, viceprimar.

  21. Cu privire ladesemnarea rezentantului Consiliului orășenesc în instanțe de judecată.Raportor: A.Covaliov, primar.

  22. Cu privire la aprobarea componenței Comisiei administrative în cadrul Primăria orașului Sîngerei.Raportor: L.Baciu, secretarul Consiliului orășenesc.

  23. Cu privire la constituirea comisiei de licitație „cu strigare”. Raportor: L.Baciu, secretarul consiliului orășenesc.

  24. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al Consiliului orășenesc Sîngerei pentru trimestrul I alanului 2020.Raportor:L.Baciu, secretarul Consiliului orășenesc.

  25. 1.26 Cu privire la schimbarea destinației bunului imobil din str.Independenței,102. ”. Raportor: I.Borș, specialist.

Notă: După expirarea chestiunilor din ordinea de zi anunțuri, informații, interpelări.

 

            2.Controlul executării prezentei dispoziţii se pune în seama dnei L.Baciu, secretarul consiuliului orăşenesc.

 

 

Primarul orașului Sângerei                                                          Arcadie COVALIOV

 


 

Imprimare